การให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษา


ก) การสรรหาผู้มีความสามารถที่เหมาะสม


การค้นหาผู้ที่มีความสามารถที่เหมาะสมต่อองค์กรนั้นๆ มีความสำคัญสำหรับองค์กรเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแค่การเข้าใจถึงธุรกิจของลูกค้าแต่เราจะช่วยให้องค์กรมีการคาดการณ์ในเชิงลึกถึงอนาคต โดยรู้จักกลยุทธ์ของคู่แข่งนโยบาย การเมือง จุดแข็งจุดอ่อน และอื่นๆ ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นรวมถึงกฎระเบียบต่างๆของรัฐ ที่มีผลกระทบต่อลูกค้าของเรา

จากปัจจัยข้างต้นสเปนเซอร์แอนด์ฮิลส์ สามารถที่จะสร้างความประทับใจและความมั่นใจลูกค้าได้

จากกระบวนการสรรหาผู้ที่มีความสามารถที่เหมาะสม(Talent Mapping)ทำให้เราสามารถสรรหาผู้สมัคร (candidate)ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ทำงานอย่างมุ่งมั่น และเราเรียกตัวเราว่าพันธมิตรทางทรัพยากรบุคคลกับลูกค้า

นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับคุณเพื่อเสริมสร้างองค์กรของคุณด้วยการวางแผนการทำงานอย่างเชื่อมโยงเราเชื่อมั่นในการเป็นผู้ที่คอยสนับสนุนและอยู่เบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงต่างๆ (นโยบายหรือองค์กร) ของบริษัทฯคุณ


ข) การเปรียบเทียบค่าตอบแทน


ในปัจจุบันบริษัทชั้นนำ ย่อมต้องการที่จะดึงดูดพนักงานโดยที่ผลตอบแทนคือเครื่องมือที่สำคัญ พนักงานย่อมมุ่งหวังค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ อยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด สเปนเซอร์แอนด์ฮิลส์ ได้ทำการศึกษาและมีข้อมูลที่จะทำให้องค์กรสามารถจ้างงานได้เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆในตลาด ซึ่งครอบคลุมทั้งฐานเงินเดือนรายได้ต่างๆในรูปเงินสด เช่น ค่าเดินทาง ค่าประจำตำแหน่ง ค่าคอมมิชชั่น โบนัส และอื่นๆ รวมถึงสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ การประกันสุขภาพ หุ้น และอื่นๆ สเปนเซอร์แอนด์ฮิลล์ มีบริการ เปรียบเทียบค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับองค์กรต่างชาติเพื่อที่จะสามารถช่วยให้คุณประเมินการพัฒนาและดำเนินด้านค่าตอบแทน ที่มีความเหมาะกับองค์กรของคุณ


ค) การรับสมัครครบวงจร สำหรับบริษัท ที่เริ่มต้น ในการเปิดธุรกิจใหม่


สเปนเซอร์แอนด์ฮิลล์ มีช่องทางการให้คำปรึกษา โดยมีความเชี่ยวชาญในการสรรหาแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการใหม่เราเป็นพันธมิตรกับคุณในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการระบบเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนโดยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรของคุณ

สเปนเซอร์แอนด์ฮิลล์มีฐานข้อมูลที่เหมาะสมในตลาดปัจจุบันเรามีวิธีการที่จะช่วยให้คุณสร้างระบบและดำเนินงานต่อไปได้อย่างราบรื่นเมื่อระบบได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เรายังคงให้บริการคำปรึกษาและฝึกอบรม เพื่อให้คุณมีวิธีการใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

บริการจัดหางานของเราครอบคลุมในหลายพื้นที่เราใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผู้สมัครที่ดี มีประสิทธิภาพลูกค้าของเราสามารถรับรองคุณภาพของผู้สมัครและการส่งมอบที่อยู่ในกรอบเวลา ประสบการณ์และโครงสร้างพื้นฐานประกอบกับกับความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษาของเรา ทำให้เราเป็นผู้นำในการบริหารงานที่ได้รับมอบหมายเราตระหนักดีว่าระเบียบวิธี ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ มีความสำคัญและจำเป็น ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าของเรา


Our Clients