การรับสมัครงาน

การรับสมัครงาน


การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถสูงให้กับองค์กรได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และกำลังจะกลายเป็นความสำคัญสูงสุดในองค์กรส่วนใหญ่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆนั้นองค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นนักคิดที่มีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สามารถขับเคลื่อน การริเริ่ม การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีความสอดคล้องกับกระบวนการและเทคโนโลยี

สำหรับ สเปนเซอร์แอนด์ฮิลส์ เราได้ให้ความสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ในการสรรหาผู้นำที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับองค์กรนั้นๆซึ่งจะสามารถช่วยสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูงในองค์กรต่อไป

เป้าหมายธุรกิจและความต้องการขององค์กรลูกค้า เป๊นปัจจัยหลัก ที่เรานำมาใช้สำหรับการกำหนดกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรให้กับลูกค้า ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญนั้นได้แก่ :


  • การทำความเข้าใจความต้องการของลักษณะงาน
  • วิธีการในการเข้าถึงผู้สมัครที่เหมาะสมต่อองค์กรนั้นๆ
  • การประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครรวมถึงการทำ
  • ค้นหาผู้สมัครที่มีศักยภาพ
  • การนำเสนองานและประสานงานกับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการตามกำหนดระยะเวลา และแผนฉุกเฉินที่ได้เตรียมไว้

Our Clients